Algemene Voorwaarden en Disclaimer

Algemene Voorwaarden Diensten Herngreen PC&T, Yogastudio Heel je Hart en Balanced Life Works

 

Definities

Deelnemer: de rechtspersoon en/of natuurlijke persoon met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een opleiding/beweegles/workshop is gesloten

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden

 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Herngreen PC&T georganiseerde lessen en workshops

Wijzigingen of aanvullingen moeten nadrukkelijk schriftelijk (email met ontvangstbevestiging) bevestigd worden

Een inschrijving bij beweeglessen of workshops door Herngreen PC&T georganiseerd, impliceert aanvaarding van deze voorwaarden

 

Inschrijving

Inschrijving kan via email, of door een ingevuld electronisch inschrijfformulier. Een mondelinge aanmelding per telefoon wordt gezien als een opdracht. Een mondeling aanmelding wordt gevolgd door een bevestigingsemail met ontvangstbevesiting.

 

Beweeglessen (yoga en gymnastiek)

Binnen het seizoen van een lopend schooljaar worden de lessen in twee delen aangeboden. Daarnaast is er het zomerseizoen.

 

Inschrijving op de lessen is voor het hele seizoen van het lopende schooljaar en wordt betaald in 1 of twee betaalperioden. Deze worden voorafgaand aan de eerste les in september en voor de eerste les in januari voldaan.

Kosten in de lopende lesperiode:

  • Inschrijf- en administratiekosten € 10,=;  deze wordt bestaande deelnemers tegemoetgekomen – zij hoeven deze niet te betalen.
  • Kosten van  losse lessen is inclusief  BTW hoog  of laag, afhankelijk van de lessoort.
  • Bij de reguliere deelname, dus bij betaling van de gehele periode – al of niet in twee perioden – zijn de kosten per les lager dan van een losse les. Dit bedrag is steeds marktconform en houdt rekening met BTW hoog of laag.

Bij deelname aan het seizoen is het alleen mogelijk om uit de deelname terug te trekken voor aanvang van de tweede periode (januari nieuw jaar). Rekening houdend met de opzegtermijn van 1 maand, wil dit zeggen dat voor 1 december moet worden aangegeven.

 

Annulering door deelnemer

Als deelnemer zonder aankondiging wegblijft, wordt het lesgeld doorberekend tot en met een kalendermaand na datum van de annulering. Hiervoor ontvangt deelnemer een nota.

Annuleren kan door schriftelijk via een Email – met ontvangstbevestiging – of op papier

Voor lesgeld dat is betaald kan geen restitutie plaats vinden.

Bij langdurige ziekte is lesgeld verschuldigd tot vier weken na de ziekmelding, hierna vindt uitschrijving plaats. Bij herinschrijving worden geen administratiekosten berekend.

Gemiste lessen kunnen slechts in overleg worden ingehaald en bij voorkeur binnen een week na de gemiste les. Gemiste lessen vervallen aan het eind van het seizoen en als de deelnemer tussendoor vakanties neemt vervalt de les.

 

Annulering door Herngreen PC&T

In geval van ziekte van de kant van Herngreen PC&T worden lessen tot drie keer toe doorbetaald. Als na drie lessen geen vervanging of lessen  mogelijk blijkten, kan de deelnemer voor de resterende periode een terugstorting aanvragen door middel van een email aan info@herngreen.com met vermelding van het banknummer. Deze resterende leskosten zulen dan worden teruggestort met inhouding van € 5,= administratiekosten.

 

Aansprakelijkheid

Herngreen PC&T stelt zich niet aan sprakelijk voor materiele – of letselschade, tenzij grove natlatigheid kan worden verweten.

In geval van gezondheids klachten wordt deelnemer aangeraden van te voren advies in te winnen bij zijn of haar arts.

Workshops

 Betaling

Workshops dienen 1 week voor aanvang betaald te zijn, prijzen zijn altijd inclusief het heersende BTW tarief.

 

Annulering door Herngreen PC&T

Bij onvoldoende deelname of wegens onvoorziene omstandigheden, kan de workshop verplaatst worden, deelnemers worden direct hiervan op de hoogte gesteld. Herngreen PC&T zal een andere datum aanbieden. Alleen alleen indien na onderling overleg  geen andere datum beschikbaar is, zal Herngreen PC&T het door de opdrachtgever/deelnemer betaalde lesgeld restitueren.

 

Verhindering

Deelname gebeurt op naam. Een deelnemer kan bij verhindering een vervanger aanmelden, die door Herngreen PC&T geschikt bevonden moet worden – dit kan tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop.

Indien een andere datum bekend is, kan een deelnemer worden overgeboekt, hiervoor zal 7,50 in rekening worden gebracht.

 

Aansprakelijkheid

Herngreen PC&T stelt zich niet aan sprakelijk voor materiele – of letselschade, direct noch indirect. In geval van gezondheids klachten wordt deelnemer aangeraden van te voren advies in te winnen bij zijn of haar arts.

 

 

Deze voorwaarden mogen worden herzien zonder aankondiging vooraf

 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van de website die je thans bekijkt.

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, we aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
Herngren PC&T is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Mocht je op advertenties klikken dan krijgt Herngreen soms een commissie. Om meer over privacy te lezen, ga je de pagina Privacy , hier staat ook advies over je computer beschermen op privacy vlak.